Zemes kadastrālā uzmērīšana

Kas tas ir?

Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic īpašnieka īpašuma tiesisko robežu noteikšanai, zemes vienības robežas apsekojot un nostiprinot tās ar robežzīmju palīdzību, zemes vienības raksturojošo datu iegūšanai un zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu (zemes robežu plāna) izgatavošanai īpašuma tiesību pierādīšanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Pie zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem pieder arī citi darbi, kas saistīti ar zemes īpašuma formēšanu un apsaimniekošanu, piemēram, zemes atmežošana, zemes vienības daļas plāna izgatavošana.

 

Kādos gadījumos tas nepieciešams?

 

Kas ir jādara pakalpojuma pieteikšanai un konsultācijas saņemšanai?

Jāvēršas tuvākajā SIA “Latvijasmernieks.lv” birojā!

 
 
Uz augšu