Zemes ierīcība

Kas tas ir?

Zemes ierīcības darbus veic zemes vienību robežu pārkārtošanai vai sakārtošanai.

 

Kādos gadījumos tas nepieciešams?

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgrāmatā ierakstītiem* īpašumiem zemes vienību robežu sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai. Zemes ierīcības projektu izstrādā arī detālplānojuma ietvaros**

* zemes reformas kārtībā veidojamiem zemes īpašumiem (t.i., līdz īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā), zemes ierīcības projektu neizstrādā (Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.un 4.punkts).

** MK 14.10.2014.noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 140.punkts).

 

Kas ir jādara pakalpojuma pieteikšanai un konsultācijas saņemšanai?

Pirms zemes ierīcības projekta izstrādes zemes īpašniekam jāvēršas vietējā pašvaldībā un jāsaņem lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumus (darba uzdevumu).

Pēc lēmuma par projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumus ar pievienoto grafisko pielikumu saņemšanas jāvēršas tuvākajā  SIA “Latvijasmernieks.lv” birojā!

 

Nepieciešamie dokumenti?

 

!Pakalpojuma apraksts ir informatīvs. Atkarībā pasūtījuma specifikas, iesniedzamie dokumenti var tikt precizēti. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

 
 
Uz augšu