Mērniecība likumdošanā

Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība

Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi

Zemes ierīcības likums

Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Būvniecības likums

Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi

Teritorijas attīstības plānošanas likums

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Aizsargjoslu likums

Ģeodēziskie darbi būvniecībā. Noteikumi

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

 
 
Uz augšu